Bases de participació

Article 1 – Organització

Els BARCELONA ROSÉ International Bubbles Awards (d’ara endavant BRIBA) estan organitzats per Vadevi.cat – Comunicació Vinària, S.L – i tenen la seu a Passeig de Gràcia, 16 1r 3a, amb codi postal 08007, de Barcelona. La pàgina web oficial de l’esdeveniment és www.barcelonarose.com

Article 2 – Objectius

Els BRIBA tenen com a principals objectius:

 • Promocionar i potenciar els vins escumosos rosats, com a vins escumosos de qualitat, fomentar-ne el coneixement, la difusió i estimular-ne el consum responsable.
 • Oferir a les empreses comercialitzadores i elaboradores d’aquesta mena de vins l’oportunitat de ser avaluades per un panell de tastadors professionals de reconegut prestigi.

Article 3 – Objecte

Els BRIBA estan oberts exclusivament a vins escumosos rosats procedents de qualsevol zona de producció del món, sempre i quan hagin estat elaborats seguint els mètodes:

 • Mètode tradicional o champenoise
 • Mètode Charmat o granvas
 • Mètode ancestral

Les capacitats admeses són 75 o 150 cl.

Article 3.1. Mètode tradicional o champenoise

Vi escumós procedent de vins qualificats que han tingut una segona fermentació natural en ampolla a partir de l’addició de sucres i llevats.

Article 3.2. Mètode Charmat o Granvas

Vi escumós procedent de vins qualificats que han tingut una segona fermentació natural en grans tancs a partir de l’addició de sucres i llevats. Feta la segona fermentació en els grans tancs s’embotella.

Article 3.3. Mètode ancestral

Vi escumós que en el procés d’elaboració només es fermenten sucres provinents del propi raïm i en cap cas s’afegeix sucre exogen al raïm que s’ha fet servir per a la elaboració del vi base.

Article 4 – Participants

Poden participar elaboradors de vins escumosos rosats que estiguin donats d’alta sota qualsevol fórmula empresarial admesa i disposin de les garanties legals i sanitàries exigides en els seu país d’origen.

Article 5 – Condicions d’admissió

Els vins escumosos rosats presentats han d’estar embotellats i disponibles en el mercat o amb el compromís formal que hi siguin a partir que es facin públics els resultats del concurs.

Les etiquetes de comercialització han de complir amb les disposicions legals i reglamentació que a tal efecte hi hagi en els seus països d’origen.

Per fer la inscripció s’ha d’accedir a la pàgina web dels BRIBA, anar a l’apartat d’inscripcions i s’han d’omplir tots els camps de registre del formulari d’inscripció.

La informació sol·licitada és la següent:

ATENCIÓ: les dades cedides en aquest apartat s’utilitzaran per generar la factura de participació al certamen.

Formulari de l’empresa/raó social

 • Raó Social
 • NIF
 • Adreça
 • Codi Postal
 • Localitat
 • País
 • Telèfon
 • E-mail (on es rebran les comunicacions oficials del concurs)
 • Website
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Formulari del vi que es vol inscriure:

 • Nom del vi escumós rosat
 • Elaborador
 • Anyada
 • Ecològic certificat?
 • Entitat de certificació ecològica
 • Preu de Venda al Públic (PVP)
 • Varietats de raïm amb què s’ha elaborat (expressades en percentatge)
 • Mètode d’elaboració (Tradicional, Charmat, Ancestral)
 • Tipus d’escumós rosat, d’acord amb la seva reglamentació específica (Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Sec, Sec, etc.)
 • Temps de criança en ampolla (en mesos)
 • Graduació alcohòlica
 • Sucre residual
 • Producció anual d’ampolles (per capacitat)
 • Denominació d’Origen (en cas que en tingui)
 • Categoria del vi escumós (T1, T2, T3, A1)
 • Observacions

IMPORTANT: La persona que realitzi la inscripció és la responsable de les dades expressades en el formulari d’inscripció

Article 6 – Mostres

Per a poder concursar, els vins escumosos rosat han de procedir d’un lot homogeni. S’ha de presentar cada mostra com s’especifica a continuació:

Seran necessàries quatre (4) ampolles per mostra, independentment de la seva capacitat. Les ampolles han de portar l’etiqueta de comercialització i complir amb els requisits legals exigits en el seu país d’origen sobre el tipus d’informació que contingui.

Article 7 – Modalitat d’inscripció

La inscripció es farà online a través de la web del BRIBA, www.barcelonarose.com, en l’apartat titulat “Inscripcions“. Caldrà emplenar les dades del formulari seguint les instruccions que s’indiquen.

L’organització rebrà les mostres i les inscripcions i eliminarà les que no compleixen amb el reglament.

Es descartaran les fitxes d’inscripció que no vagin acompanyades del corresponent justificant de pagament dels drets d’inscripció.

L’empresa que inscriu els vins és totalment responsable de la veracitat de les dades introduïdes en el formulari d’inscripció.

Article 8 – Cost de participació i forma de pagament

Article 8.1 Cost de participació:

 • Cost per mostra:

Article 8.2 – Forma de Pagament

La única forma de pagament acceptada és mitjançant targeta de crèdit.

El pagament de la inscripció s’ha de fer seguint els passos de les inscripcions des de la pàgina web del concurs. La inscripció quedarà completada un cop s’hagi fet el pagament i l’organització hagi rebut el comprovant.

 • Les despeses bancàries, en cas que n’hi hagi, van a càrrec del participant.
 • Per cap motiu es reemborsaran les despeses d’inscripció en cas de cancel·lació o d’error d’inscripció.

Article 9 – Enviament de les mostres

Les mostres dels vins inscrits s’hauran d’enviar al lloc designat per l’organització. El participant triarà el mitjà que cregui més adient per fer arribar les mostres a l’organització dels BRIBA, les quals s’enviaran a ports pagats i per compte i risc del participant. Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts així com les mostres que no compleixen amb el present reglament. Un cop les mostres s’hagin rebut i inscrit correctament passaran a ser de propietat de l’organització del Concurs.

L’adreça on s’han de fer arribar les mostres és:

BARCELONA ROSÉ INTERNATIONAL BUBBLES AWARDS

Passeig de Gràcia, 16 1er 3era.
08007 – Barcelona

Dies de lliurament:
Horaris de lliurament:

Persona de contacte:
Telèfon de contacte:

Article 10 – Tast i qualificació dels vins escumosos rosats

Els BRIBA s’organitzen sota el principi de l’anonimat absolut de les mostres i per respectar aquest principi de total confidencialitat, els membres del Jurat de Tast no podran identificar ni tenir cap coneixement previ del vi escumós, del seu preu, característiques tècniques, puntuacions o recompenses obtingudes, llevat de les que la organització faciliti en les fitxes de tast.

El Jurat de Tast es reunirà en una sala especialment adaptada pel tast de vins amb totes les infraestructures, equipaments i condicions necessàries per garantir un tast òptim i imparcial dels vins escumosos rosats.

Cada vi escumós rosat es tastarà individualment pel Jurat de Tast, que no serà en cap cas inferior a 5 membres, seguint una fitxa de tast que facilitarà l’organització.

L’apreciació dels vins és descriptiva i inclou puntuacions sobre:

 • Aspecte visual
 • Aspecte olfactiu
 • Impressió en boca
 • Impressió general de qualitat

L’organització vigilarà i garantirà el correcte funcionament del concurs durant la preparació de les mostres, l’organització i la realització del tast.

El desenvolupament dels BRIBA consistirà en unes sessions preliminars de tast on es degustaran i qualificaran tots els vins escumosos rosats presentats en cadascuna de les categories. Un cop acabades les sessions preliminars, les cinc mostres de cada categoria que hagin obtingut una major puntuació passaran a una ronda de tast final on es decidirà els guardonats.

Article 11 – Jurat de Tast

El Jurat de Tast estarà composat per professionals del tast de vins de reconegut prestigi i solvència professional i, en particular, amb amplis coneixements i experiència de tast de vins escumosos rosats.

Article 12 – Classificació dels vins escumosos rosats 

Les categories en què es classifiquen els vins escumosos rosats són:

Vins escumosos rosats elaborats seguint el mètode tradicional o el mètode charmat

 • T1. Vins escumosos rosats amb una criança de fins a 15 mesos.
 • T2. Vins escumosos rosats amb una criança de més de 15 mesos i inferior a 30 mesos.
 • T3. Vins escumosos rosats amb una criança superior als 30 mesos.

Elaborats seguint el mètode ancestral

 • A1. Vins escumosos rosats

Article 13 – Guardons i premis

El barem dels guardons adoptat és un sistema que funciona per apreciació i que permet la classificació dels vins escumosos rosats que competeixen en funció de les seves qualitats intrínseques.

Els BRIBA atorga els següents guardons per cada categoria: Medalla d’Or, Medalla de Plata i Medalla de Bronze. D’entre tots els vins escumosos rosats guardonats amb medalla d’or, s’escollirà La Gran Medalla d’Or.

Els guardons s’atorgaran segons apreciació del Jurat de Tast en funció de l’alt nivell de qualitat dels vins escumosos rosats presentats, però en cas que el jurat ho consideri oportú, es podran declarar deserts algun o alguns dels guardons. Tanmateix si el Jurat de Tast ho considerés oportú es podrien declarar dos guanyadors ex aequo d’algun o alguns dels guardons.

Els resultats es comunicaran als elaboradors i al públic general en una gala de lliurament de premis.

L’organització posarà a la venda les etiquetes adhesives de les medalles que estaran a disposició exclusiva dels cellers amb vins escumosos rosats guardonats. Es prohibeix l’ús no autoritzat i la reproducció del logotip, de les distincions o de qualsevol altre element gràfic i identificador dels BRIBA.

Els resultats del concurs es difondran de la manera més àmplia possible a través dels mitjans de comunicació (xarxes socials, web, premsa especialitzada i generalista, etc.).

Article 14 – Retorn als cellers: informació i comentaris sobre les mostres presentades

Tots els cellers participants rebran, per correu electrònic i un cop hagi finalitzat el concurs, les puntuacions i comentaris del Jurat de Tast sobre els productes que han presentat.

L’anàlisi sensorial contindrà els resultats de l’avaluació del vi en base als principals descriptors sensorials que han estat valorats amb profunditat pel Jurat de Tast, així com tots els detalls hedonistes analitzats. Aquesta informació serà d’una gran utilitat pels cellers que vulguin una comprensió més profunda dels resultats dels tastos fets per un panell de tastadors professionals i de gran experiència. A més de poder gaudir d’una eina molt eficient pel seus departaments comercials i de màrqueting per millorar la comunicació amb clients i distribuïdors.

Article 15 – Força major i modificació

En cas que una causa de força major o un esdeveniment aliè a la voluntat de l’organització impedeixi el correcte desenvolupament del concurs, la responsabilitat no recaurà en l’organització dels BRIBA.

L’organització es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar les dates inicialment previstes, d’abreujar-lo, de perllongar-lo o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), de qualsevol esdeveniment imprevist i aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada.

En aquests supòsits, no es podrà responsabilitzar l’empresa organitzadora ni demanar-li cap compensació.

Article 16 – Controls

L’organització dels BRIBA es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només l’organització dels BRIBA serà competent per a solucionar eventuals litigis.

L’organització dels BRIBA es reserva el dret de procedir a un control analític, dut a terme per un laboratori d’anàlisis enològics autoritzat, de les mostres premiades en cas que ho consideri necessari.

Article 17 – Participació al concurs

La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquest reglament. No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les mostres, els documents d’inscripció i/o el pagament de les despeses arribin passada la data límit d’inscripció al concurs o s’hagi incomplert algun dels punts del present reglament.

Article 18 – Contacte i incidències

Les possibles incidències que poguessin sorgir en el desenvolupament dels BRIBA i que la seva resolució no quedés recollida en el present reglament serien resoltes per l’organització.